ข้อความวิ่ง

....ยินดีต้องรับเข้าสู้เว็บไซต์กลุ่มการทำน้ำจาน6/1

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สวัสดีค่ะ

               เว็บบล็อก  เรื่อง  การทำน้ำยาล้างจาน นี้  จัดทำเพื่อประกอบการเรียนการรายวิชา โครงงานคอม  รหัสวิชา ง 30245  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนามนพิทยาคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 และยังมีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอเนื้อหาสาระความรู้  การประชาสัมพัธ์ เกี่ยวกับ  การทำน้ำยาล้างจาน ให้ผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบ
                 ในการจัดทำเว็บบล็อกเรื่อง  การทำน้ำยาล้างจาน ครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลเนื้อหาจากหลายส่วน หากขาดตกบกพร่องในส่วนใดไม่ได้อ้างอิงให้ชัดเจน คณะผู้จัดทำก็ขออภัยท่านเหล่านั้นมาไว้ ณ ที่นี้ด้วย                 

                                                                                                          ชื่อ 1 นางสาวนิดา  ทิพประมวล
                                                                                                          ชื่อ 2 นางสาวสุภาภรณ์  พรรณศรี
                                                                                                                             คณะผู้จัดทำ